Joroisten seurakunnan kirkkoneuvosto on 19.4.2022 kokouksessaan hyväksynyt avustamisen periaatteet ja käytännöt Joroisten seurakunnan diakoniatyössä, KN §56 19.4.2022.

 

AVUSTAMISEN PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT JOROISTEN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖSSÄ

Vastuu Suomen kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Perustuslaissa (2 luku 19 §) säädetään, että julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin laissa tarkemmin määritellään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimeentulotuki on subjektiivinen oikeus. 
Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (KJ 4 luku 3§) Diakoniassa toteutuu ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen – henkinen, hengellinen, sosiaalinen ja fyysinen – taloudellinen avustaminen on osa muuta kohtaamista ja tukea.


Taloudellisen avun saaminen kirkolta ei ole subjektiivinen oikeus, vaan jokainen tilanne on arvioitava ainutlaatuisena. Seurakuntaan kuuluminen ei ole edellytys taloudellisen avun saamiselle. Diakoninen avustaminen on toissijaista yhteiskunnan tukiin nähden. Asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittely edellyttää sen, että asiakas tuo työntekijälle nähtäväksi kaikki avustuspäätöksen tekemiseen tarvittavat asiakirjat, pelkkä asiakkaan kertomus omasta tilanteestaan ei ole riittävä. Päätöksen tekemiseen saatetaan tarvita tietoja myös taloudelliseen ahdinkoon johtaneista syistä. 


Asiakkaalta on oltava lupa verkostotyöhön (asiakkaan taloudelliseen hätään liittyvien tietojen jakaminen muiden avustavien tahojen kanssa), asiakasrekisterin käyttöön sekä päätösten säilyttämiseen arkistosäännön edellyttämän ajan. Diakoniatyön asiakasrekisterien tietoja käyttävät ne, joilla siihen on rekisteriselosteen nojalla käyttöoikeus. Rekisteri muodostuu, kun muistiinpanoista kootaan tiedosto, josta voidaan hakea tietoja nimen tai muun haun perusteella. Asiakasrekisteriseloste on julkinen ja nähtävissä ennalta sovitussa paikassa. (Henkilötietolaki 1999, 10–13 §)


Taloudellisen avustamisen periaatteita:
-    pääsääntöisesti avustaminen on kertaluonteista 
-    diakonian taloudellinen apu on aina viimesijainen vaihtoehto
-    pääsääntöisesti avustetaan vain oman kunnan alueella asuvia
-    avustusta ei anneta, jos taloudellisen tilanteen selvityksen perusteella ihminen ei ole taloudellisen avun tarpeessa
-    asiakkaalla on oltava toimeentulotukipäätös taloudellista tukea haettaessa
-    akuutissa tilanteessa voidaan avustus myöntää ilman toimeentulotukipäätöstä muiden asiakirjojen pohjalta
-    jos asiakas ei anna lupaa ottaa yhteyttä yhteistyöverkostoon taloustilanteen selvittämiseksi, harkitaan avustuksen myöntäminen tilannekohtaisesti
-    avustus on aina henkilökohtainen, toiselle ei voi hakea avustusta
-    ensisijaisesti myönnetään osto-osoituksia ja tarvittaessa maksetaan perustoimeentuloon liittyviä laskuja, käteistä rahaa ei anneta


Taloudellisen avustamisen tavoitteita:
-    asiakkaan kanssa pyritään luottamukselliseen asiakassuhteeseen
-    velkaantumiskierre pyritään ehkäisemään / katkaisemaan mm. ohjaamalla asiakas velkaneuvojalle
-    asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti (huomioiden fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, henkinen ja hengellinen hyvinvointi) -> seurakuntayhteyden, henkisen ja hengellisen tuen välittäminen)
-    asiakasta tuetaan oman elämänsä kokonaisvaltaiseen hallintaan

 

Avustamisen käytännöt:
-    diakoniatyöntekijä voi itsenäisesti päättää avustusmuodosta
-    diakonia-avustuksia myöntää pääsääntöisesti diakoniatyöntekijä. Hänen ollessaan estynyt diakonia-avustuksia myöntää kirkkoherra tai kappalainen
-    taloudellista avustamista tehdään myöntämällä osto-osoitus ruokakauppaan tai maksamalla asiakkaalle osoitettu lasku alkuperäisiä tositteita käyttäen suoraan laskun lähettäjälle
-    diakoniatyöntekijä tai kirkkoherra voi päättää itsenäisesti avustuksesta 150 € saakka
-    diakoniatyöntekijä ja diakoniatyöstä vastaava pappi voivat yhdessä myöntää katastrofi tai vastaavassa tilanteessa avustusta 800 € saakka
۰ suurempia avustuksia haettaessa asia viedään kirkkoneuvostoon
-    suurempia avustuksia voi hakea myös muista diakoniatyön rahastoista (Hiippakunnan Yhteisvastuurahasto, Hiippakunnan Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahasto, Kirkon diakoniarahasto, Tukikummit-säätiö, Sipilä-säätiö)
-    avustuspäätös tehdään kirjallisena Katriina diakoniaan
-    asiakas saa kielteisen päätöksen halutessaan kirjallisena sekä oikaisuvaatimusohjeet. Koska avustustoiminta on harkinnanvaraista, henkilöllä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada avustusta, käytännössä oikaisua voi vaatia korkeintaan menettelytavasta
-    diakoniatyöntekijä tekee kirjallisen yhteenvedon myönnetyistä diakonia-avustuksista kirkkoneuvostolle 4 kuukauden välein

 

Avustusta ei anneta: 
-    päihtyneelle tai aggressiiviselle henkilölle
-    mikäli ilmenee, että asiakas yrittää petosta
-    tilanteessa, jossa avuntarve on jatkuvaa tai toistuvaa eikä ole oletettavissa että avustamisesta on selkeää tilannetta parantavaa vaikutusta
-    jos asiakas ei toimita asiakirjoja taloudellisesta tilanteestaan
-    neuvottelematta edunvalvojan kanssa edunvalvonnassa olevan asiakkaan tilanteesta
-    pääsääntöisesti ei myönnetä avustusta vuokrarästeihin, sakkoihin tai muihin rikoksesta aiheutuneisiin kuluihin (esim. korvaukset), pikavippeihin, takuuvuokriin, lainaksi tai jatkuvaksi taloudelliseksi avuksi.


Avustamisen käytännöt ja periaatteet diakoniatyössä päivitetään tarvittaessa kirkkoherran kans-sa ja annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
 

päivitetty 25.1.2022